Energiatodistuksen tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden vertailu E-luvun eli laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun avulla sekä osoittaa rakennuksen mahdolliset energiatehokkuutta parantavat korjaustoimenpiteet. Pientalon omistajat törmäävät energiatodistuksen tarpeeseen viimeistään kodinvaihdon yhteydessä, sillä energiatodistus on vaadittu kaikilta pientaloilta myynnin tai vuokrauksen yhteydessä 1.7.2017 lähtien. Me Kaarimotionissa tuotamme yhtenä peruspalveluna energiatodistuksen laadintaa, jonka lisäksi runsaaseen palveluvalikoimaamme kuuluu myös aurinkoenergian käyttöasteen tarkastelua ja kiinteistön energiaoptimointia.

Omakotitaloasujat ovat kokemuksemme mukaan pääsääntöisesti keskimääräistä valveutuneempia kiinteistönsä energiankulutuksesta sekä energiatehokkuudesta verraten kerros- tai rivitalo-asujaan. Mahdollisesti ilmalämpöpumppujen tai aurinkopaneelien ja -keräinten takaisinmaksuaikoja on on läpikäyty useamman alan asiantuntijan kanssa.

Pientaloasujat myös tuntevat kattavammin talon elinkaaren, sen ominaisuudet sekä tulevan kunnossapidon tarpeen. Tästä syystä on ymmärrettävää, että energiatodistus, jossa läpikäydään omistajalle entuudestaan tuttuja asioita, saattaa tuntua valveutuneesta omakotiasujasta täysin turhalta asiakirjalta. Tämän lisäksi laskennallinen rakennuksen energiankulutus ei aina korreloi toteutuneen energiankulutuksen kanssa, mikä voi tuntua kuluttajasta käsittämättömältä.

Energiatodistuksessa esitetyn E-luvun laskenta pohjautuu standardikäyttöön ja -arvoihin, minkä vuoksi toteutunut ja laskennallinen kulutus eroavat toisistaan joskus hyvinkin paljon. Laskennassa käytetään vakioituja arvoja esimerkiksi ilmanvaihdon ilmavirroista ja käyttöajoista, sähkönkulutuksesta ja sisäisistä kuormista. Tämän lisäksi rakennuksen ilmanvuotolukuna käytetään rakennusvuoden mukaista arvoa, ellei rakennuksen tiiviyttä ole mitattu.

Mitä hyötyä energiatodistuksesta sitten oikeasti on? Asuntokaupan toisen osapuolen, eli ostajan näkökulmasta, todistus kertoo itselle vieraan talon rakennuksen laskennallisesta energiankulutuksesta vakioidulla käytöllä sekä energiatehokkuudesta, samalla ottaen huomioon mahdolliset säästöpotentiaalit sekä energiatehokkuutta parantavat toimet.

Itse sähkölämmittäjänä en tosin voi väittää, että rakennuksen E-luvulla olisi pääsääntöisesti vaikutusta ostopäätöksen teossa sen oikean kodin löydyttyä. Mielestäni pääpaino todistuksen lukemisessa ei ole E-luvun arvossa, vaan todistukseen kirjatuilla toimenpiteillä ja tehdyillä huomioilla. Todistuksessa on myös mahdollisesti ilmoitettu rakennuksen toteutunut energiankulutus on tärkeä lisätieto asunnon ostajalle. Todistuksen avulla voidaan paikallistaa rakennuksen suurimmat energiasyöpöt ja sen perusteella harkita eri jatkotoimia energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuluttajan ei aina esimerkiksi tule ajateltua, kuinka suuri vaikutus ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla on rakennuksen energiankulutukseen.

Todistuksessa mainittujen seikkojen ei tarvitse olla aina negatiivisia huomioita tai parannusehdotuksia, sillä myös energiatehokkuutta parantavat seikat on tulee kirjata todistukseen, vaikkeivat ne vaikuttaisi laskennalliseen E-lukuun. Esimerkiksi suoritettu lämpökamerakuvaus ja havaittujen vuotokohtien korjaus luulisi kiinnostavan myös kulutustietoista asunnon ostajaa.